University of Texas San Antonio

USA, Texas

Founded in 1969